Classify young looking Russian boyish girl (tomboy)